1224-SONYA

Short, curly pixie.  100% Human Hair.
$88.99